[Race chart] – Biểu đồ số ca Covid19 ở tâm dịch

[Race chart] – Biểu đồ số ca Covid19 ở tâm dịch


Biểu đồ số ca ở các tâm dịch, TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Bắc Giang, Hà Nội,… Tính đến ngày 11-07-2021. Dịch không có dấu hiệu dừng lại ở sài gòn

Biểu đồ chạy trên Youtube

Biểu đồ trên nền web

Cases of covid in Vietnam big cities

Leave a Comment

Scroll to Top